Kosmopolis 15

Traduir Europa

Un conegut adagi d’Umberto Eco diu que «la veritable llengua d’Europa és la traducció». És a dir, aquesta riquesa babèlica que integra la creativitat de totes les llengües del continent i promou el coneixement de totes les literatures. Traduir Europa és crear ponts permanents per a l’evolució d’un projecte cultural que transcendeix les fronteres. És descobrir obres i autors poc coneguts, entendre com s’adopta una llengua, la voluntat d’assumir i poder estimar el que ignorem, és conrear la diversitat, sense excloure tot allò que ens uneix. Aquest és l’esperit que inspira les activitats que presentem en aquest apartat de K15.